top of page

Doe een aanvraag

De aanvraag kan enkel gebeuren door diegene die de verantwoordelijkheid heeft voor het organiseren van een activiteit waaraan een kind zal meewerken. De aanvrager moet een natuurlijk persoon zijn die in België zijn woonplaats heeft.

Het verkrijgen van een 

individuele afwijking

De aanvrager moet zich verbinden: 

  • erop toe te zien dat de werkzaamheid waarvoor de afwijking wordt gevraagd geen nadelige invloed heeft op de ontwikkeling van het kind op pedagogisch, intellectueel en sociaal vlak, zijn fysieke, psychische en morele integriteit niet in gevaar brengt en niet schadelijk is voor enig aspect van zijn welzijn; 

  • de algemene reglementaire voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, die de directeur-generaal van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten oplegt in zijn toekenning tot afwijking, na te leven. 

De vader, moeder of de voogd moeten voorafgaand schriftelijk hun toelating verlenen. Deze toelating wordt per werkzaamheid gegeven en kan geen verschillende aanvragen tegelijk dekken. Zo zal er bijvoorbeeld geen toelating kunnen worden verleend voor x-aantal modeshows, maar zal er per show een toelating moeten worden gegeven.

De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend, uiterlijk één maand voor de datum van de eerste activiteit. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van het daartoe bestemde formulier, uitgereikt door de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Een model hiervan vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid. 

Het formulier heeft betrekking op: 

  • inlichtingen betreffende de persoon die de verantwoordelijkheid heeft voor het organiseren van de activiteit; 

  • inlichtingen over de activiteit zelf; 

  • inlichtingen over elk kind dat ingeschakeld wordt; 

  • de geschreven toelating van de vader, de moeder of de voogd van het kind; 

  • het advies van de directeur van de school waar het kind is ingeschreven, wanneer schoolverzuim onontbeerlijk is om de betrokken werkzaamheid te kunnen uitvoeren; dit advies moet onder meer betrekking hebben op de weerslag van de werkzaamheden op de schoolprestaties van het kind. 

Concreet moet het formulier bij het Toezicht op de Sociale Wetten toekomen: 

  • FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID en SOCIAAL OVERLEG Directie Toezicht op de Sociale Wetten

  • Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel

  • Voor een snelle afhandeling gaat de voorkeur naar de verzending per fax : nr. 02 / 233.48.29 of per e-mail: TSW.Kinderarbeid@werk.belgie.be

bottom of page