top of page

Arbeidsvoorwaarden.

Bij de tewerkstelling van kinderen waarvoor een afwijking werd toegekend, moeten een aantal bijzondere arbeidsvoorwaarden gerespecteerd worden. 

Deze arbeidsvoorwaarden kunnen daarenboven worden aangevuld of gepreciseerd door de directeur-generaal van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid

en Sociaal Overleg. Zij hebben onder meer betrekking op de duur van deze werkzaamheden, de frequentie en de rusttijden. 

Opgelet!  

Elke aanwezigheid van het kind op de plaats waar het zijn werkzaamheid moet uitvoeren komt als werkzaamheid in aanmerking. 

Maximum duur van werken/dag

Voor de kinderen tot en met 6 jaar mag de maximumduur van de werkzaamheid 4 uren per dag niet overschrijden. 

Deze werkzaamheid moet daarenboven uitgevoerd worden tussen 8 en 19 uur. 

 

Voor de kinderen van 7 tot en met 11 jaar mag de maximumduur van de werkzaamheid 6 uren per dag niet overschrijden. Deze werkzaamheid moet daarenboven worden uitgevoerd tussen 8 en 22 uur. 

 

Voor de kinderen van 12 tot 15 jaar of die nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht mag de maximumduur van de werkzaamheid 8 uren per dag niet overschrijden. Deze werkzaamheid moet daarenboven uitgevoerd worden tussen 8 en 23 uur.

Rustijden

Voor de kinderen tot en met 6 jaar moet een half uur ononderbroken rust worden toegekend wanneer de werkzaamheden

2 uren hebben geduurd (bvb: er moet een pauze ingelast worden van 30 minuten voor het kind dat van 14 tot 16 uur aan één

stuk “werkt”). 

 

Voor de kinderen van 7 tot en met 11 jaar moet een half uur ononderbroken rust worden toegekend wanneer de werkzaamheden

3 uren hebben geduurd. 

 

Voor de kinderen van 12 tot 15 jaar of die nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht moet een half uur ononderbroken rust worden toegekend wanneer de werkzaamheden 4 uren hebben geduurd. Duren de werkzaamheden meer dan 6 uren dan moet een bijkomende rustperiode van een half uur worden gegeven.

 

Opgelet! 

Er moeten ten minste 14 achtereenvolgende uren zijn tussen de beëindiging en de hervatting van de werkzaamheid. Zo zal bvb;

bij filmopnamen beëindigd om 22 uur, de hervatting voor het kind ten vroegste om 12 uur `s anderendaags kunnen gebeuren.

De werkzaamheden mogen niet gedurende méér dan vijf achtereenvolgende dagen worden verricht. In een kalenderweek moet steeds een onderbreking van de activiteit gedurende minstens 48 achtereenvolgende uren voorzien zijn. 

Aantal opdrachten/kind

Tot en met de leeftijd van 6 jaar mag een kind niet meer dan 6 werkzaamheden hebben uitgevoerd, in de loop van die 6 jaar.  

Kinderen van 7 tot en met 11 jaar mogen niet meer dan 12 werkzaamheden per jaar uitvoeren.  

Kinderen van 12 tot 15 jaar of die nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht mogen niet meer dan 24 werkzaamheden per jaar uitvoeren.

Er bestaat een afzonderlijke regeling voor de kinderen die hun medewerking verlenen als: 

  • acteur, figurant, zanger, muzikant of danser aan uitvoeringen van culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke

       aard in een toneel, opera, operette, ballet of circus;  

  • acteur, figurant, zanger, muzikant of model aan beeld- of klankregistraties of rechtstreekse uitzendingen voor radio of televisie, voorzover er geen reclamedoeleinden worden nagestreefd.

In beide gevallen kan de directeur-generaal van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten een groter aantal werkzaamheden toestaan.  

Voor kinderen van 7 tot en met 11 jaar bedraagt dit tot maximaal 24 werkzaamheden per jaar; voor kinderen van 12 tot 15 jaar of die nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht kan dit oplopen tot maximaal 36 werkzaamheden per jaar. 

Vergoeding van de prestaties

Wanneer het kind voor zijn prestatie geld of in geld waardeerbare voordelen ontvangt, gelden er speciale beschermingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn eveneens van toepassing wanneer het geld of de in geld waardeerbare voordelen aan de vader, moeder of de voogd van het kind worden uitgekeerd.

 

De betaling in geld moet gebeuren door diegene die de individuele aanvraag tot afwijking op het verbod van kinderarbeid heeft ingediend; dit is de persoon die de verantwoordelijkheid heeft voor het organiseren vaneen activiteit waaraan het kind zijn medewerking mag verlenen. Deze moet het loon in geld storten op een geïndividualiseerde spaarrekening op naam van het  het kind bij een financiële instelling (een“geblokkeerde rekening”). De intrest wordt gekapitaliseerd. Over deze geïndividualiseerde spaarrekening, zowel wat de hoofdsom als wat de intresten betreft, mag enkel de titularis (het kind) beschikken bij zijn meerderjarigheid.

De betaling van het loon in geld moet op voormelde manier gebeuren; een andere betalingswijze is nietig.  

Sancties bij overtreding

Het ligt voor de hand dat een wetgeving die kinderen wil beschermen wanneer het om arbeid gaat, ook strafbepalingen kent. 

Hierna worden enkele gevallen opgesomd, waarbij de overtreder kan worden gestraft met een gevangenisstraf en/of geldboeten.

Zijn dan ook in die zin strafbaar:  

  • de vader, moeder of de voogd wanneer zij hun kind arbeid of werkzaamheden doen of laten uitvoeren in strijd met de wettelijke  bepalingen inzake kinderarbeid;

  • diegene die een kind een werkzaamheid laat uitvoeren zonder dat vooraf een schriftelijke afwijking werd verkregen van de

       directeur generaal van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten; 

  • diegene die een afwijking heeft verkregen en die zich niet houdt aan de wettelijke voorschriften of  aan de bijzondere voorwaarden die de directeur generaal van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten in de individuele afwijking heeft opgenomen; 

       de aanvrager wanneer het loon in geld niet binnen de termijn of niet op een “geblokkeerde rekening” wordt betaald;

  • al wie als tussenpersoon of bemiddelaar (bijvoorbeeld; een impresario), al dan niet tegen vergoeding, voorstellen doet of reclame maakt om werkzaamheden, waarvoor geen individuele afwijking gevraagd wordt, te bevorderen of mee helpen tot stand te brengen.

bottom of page