top of page

Heading 2

Als basisprincipe stelt de wet een verbod in om kinderen arbeid te doen of laten verrichten.  Hiermee worden bedoeld de minderjarigen beneden 15 jaar of die nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht.  Er bestaan echter twee uitzonderingen op dit verbod :  de werkzaamheden die binnen het kader van de opvoeding of vorming van het kind vallen en de zeer uitzonderlijke werkzaamheden waarvoor een individuele afwijking werd verkregen.

De kinderen waarover het gaat 

Heading 1

De wet beschermt de kinderen, waarmee wordt bedoeld minderjarigen beneden 15 jaar of die nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht. 

 

De leerplicht is voltijds totdat de leeftijd van 15 jaar is bereikt en omvat ten hoogste 7 jaren van het lager onderwijs en ten minste de eerste twee jaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan; in geen geval duurt de voltijdse leerplicht voort na 16 jaar. 

 

Vallen in dat geval buiten het verbod van kinderarbeid: minderjarigen van 15 jaar of meer die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht. 

Uitzonderingen.

 > Werkzaamheden binnen het kader van de    

   opvoeding of vorming. 

> Werkzaamheden waarvoor een individuele

   afwijking nodig is.

Voorwaarden.

> Maximumduur van de werkzaamheden

> De rusttijden 

> Frequentie van de werkzaamheden 

> Spreiding over het aantal dagen van de week

> Loon van de kinderen 

> Strafmaatregelen 

Hoe?

> De aanvrager

> Voorafgaandelijke verplichtingen

> Indiening van de aanvraag

> Toekenning van de individuele afwijking

> Formulier voor het verzoek om afwijking

Contact

> Betreffende de 

   reglementering

> Betreffende de aanvraag

   om afwijking

bottom of page